6124 persones han votat el programa!

Les propostes estrella del programa electoral

En aquesta secció trobaràs les 10 propostes estrella escollides entre les 100 propostes més importants del programa del BCAP - Primàries. Un programa fet amb la col·laboració dels candidats, els voluntaris i les associacions, amb 11 taules obertes amb la participació de gairebé 400 persones i amb 203 propostes i esmenes rebudes a través del web.

Si vols veure el programa electoral complet fes click aquí

Capitalitat i sobirania

Aplicar les mesures proposades per l'Assemblea Nacional Catalana en l'àmbit de la política municipal: sobirania fiscal, aposta per empreses deslligades del poder polític i econòmic de l'Estat espanyol i afavorir el consum de proximitat. (2121 vots)

Fer del català la llengua per defecte de les nostres institucions, sense excepcions. (702 vots)

Crear el protocol estratègic que definirà la contribució de l'Ajuntament a la defensa de la independència quan el Parlament declari la independència. (671 vots)

Exercir valentia institucional per reduir el poder dels ministeris i els oligopolis espanyols en aquelles fundacions o organitzacions en què hi participa l'Ajuntament. (612 vots)

Desplegar totes les competències de la Carta Municipal de Barcelona sense defugir el conflicte amb les altres administracions. (586 vots)

Crear amb voluntat de lideratge una xarxa de ciutats de la Mediterrània Occidental amb l'objectiu d'enfortir els lligams entre els Països Catalans i Occitània en l'àmbit cultural, econòmic i geopolític. (424 vots)

Proposar al Ple de l'Ajuntament l'entrada de Barcelona a l'Assemblea de Municipis per la Independència. (390 vots)

Fer una anàlisi de les infraestructures crítiques de Barcelona per a la sobirania nacional. (298 vots)

Catalogar els immobles propietat de l’estat subjectes de desafectació per tal que l’ajuntament exerceixi el dret d’alienació preferent que li correspon en virtut de la Carta Municipal (275 vots)

Presentar periòdicament al ple de l'Ajuntament una moció per preguntar al Parlament quins són els seus plans per fer efectiva la independència. (86 vots)

Habitatge i urbanisme

Horitzó 115.000 habitatges de lloguer assequible, amb la implicació d’actors públics i privats. (1707 vots)

Renaturalitzar i escampar el verd per la ciutat i generar una xarxa de corredors vers que connectin amb els principals espais enjardinats. (862 vots)

Aprofitar al màxim els més de 14.000 locals buits de la ciutat com habitatges, sempre que se’ls pugui concedir la cèdula d’habitabilitat (837 vots)

Negociar amb els grans tenidors d’habitatges de la ciutat la incorporació dels seus pisos a la Borsa d’Habitatges de Lloguer. (678 vots)

Construcció d’habitatge de lloguer assequible a través de les cessions d’ús de solars municipals a cooperatives d’habitatge. (646 vots)

Enderrocar les 3 barreres (riu Besòs, Collserola i riu Llobregat) i recosir Barcelona amb la seva perifèria. (361 vots)

Estendre i millorar el model de superilles a Barcelona, generant microbarris d'unes 6 mil persones, pacificats, verds i connectats. (336 vots)

Coordinar des de l’Àrea Metropolitana les polítiques d’habitatge, anant més enllà de la col·laboració actual. (291 vots)

Protegir el patrimoni arquitectònic amb la revisió de qualsevol edifici afectat independentment de si s’inclou al Catàleg de Patrimoni mentre no s'actualitzi. (274 vots)

Enjardinament d'espais construïts com façanes, cobertes i interiors d'illa en col·laboració amb el veïnat per a la seva implantació i conservació. (175 vots)

Polítiques socials i educació

Augment de les places en residències de dia i residències assistides als barris amb més demanda, amb models urbanístics de pacificació i proximitat de serveis socials. (1726 vots)

Enfortir el rol del català des del primer contacte de l’infant amb el sistema educatiu, de manera que sigui la llengua de comunicació entre els infants tant a l’aula com a les estones de lleure. (1350 vots)

Establir un codi de bones pràctiques en l’àmbit de la contractació laboral, que inclogui major flexibilitat, afavoreixi la conciliació familiar i defugi de falses temporalitats. (823 vots)

Permetre que els sense sostres i les persones desallotjades d’assentaments puguin entrar a la taula d’emergències, com ja passa amb les persones desnonades. (576 vots)

Crear una nova llicència de venda ambulant de forma que permeti una sortida legal i la convivència d’aquesta pràctica amb els petits comerços. (428 vots)

Impulsar un programa integral per tal que els menors no acompanyats participin activament del moviment associatiu i les activitats socioculturals de la ciutat. (353 vots)

Política tarifària inclusiva a les escoles bressol. Ampliar i reformar els trams perquè s’adeqüin més a les circumstàncies familiars. (343 vots)

Promoure la recerca i educació sociosanitària d’hàbits saludables a tota la ciutadania, en especial atenció a les famílies i col·lectius vulnerables. (274 vots)

Aplicar transversalment la perspectiva de gènere a totes les polítiques. (228 vots)

Aplicació d’un sistema de contacontes d’acord amb el programa 30 million words. (54 vots)

Mobilitat i qualitat de l'aire

Incentivar la intermodalitat i deixar enrere l’ús de vehicles privats a través de models tarifaris integrats de tarifa plana, amb tarificació social i avançant cap a la gratuïtat. (1687 vots)

Trencar el monopoli del taxi, rescatar les llicències a través d’una taxa, adaptar les llicències VTC als nous usos, incentivar la innovació, evitar la precarització imposant mínims de contractació i fer una transició cap als vehicles de 0 emissions. (1142 vots)

Implementar un peatge de congestió amb una quota pigouviana tarificada pertinentment segons criteris socials, ambientals i comercials. (842 vots)

Posar a l’agenda l’obligació de realitzar la Distribució Urbana de Mercaderies amb vehicles elèctrics o híbrids. (670 vots)

Continuar estenent la xarxa de carrils bici i redissenyar els existents per fer-los segurs. (454 vots)

Reajustar el marc regulador del patinet, la bicicleta i motocicleta elèctriques per flexibilitzar-lo, fent programes pilot per tal d’avaluar-ne les externalitats. (435 vots)

Promoure l’electrificació del Port per poder connectar els creuers a la xarxa elèctrica mentre estan amarrats. (268 vots)

Aprovar un Pla estratègic de la Moto que permeti aprofitar les externalitats positives que suposa i eliminar-ne o apaivagar-ne les externalitats negatives. (263 vots)

Fer un referèndum de pregunta binària sobre la unió dels trams després d'impulsar un debat públic informat. Nosaltres defensarem la unió, pel seu rendiment en freqüència i capacitat en comparació amb els busos elèctrics. (257 vots)

Millorar la quantitat i qualitat de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire així com la informació que s’ofereix a la ciutadania sobre la qualitat de l’aire de la ciutat. (193 vots)

Turisme i economia

Aprofundir en la persecució dels “pisos turístics” il·legals, i obligar a totes les plataformes d’intermediació a la vigilància del compliment de la legalitat. (1503 vots)

Oferta turística diferenciada que doni valor afegit a la ciutat: promoció dels seus elements genuïns i innovadors i contextualització històrica del patrimoni. (885 vots)

Estudiar mecanismes per l’explotació turística per particulars dels seus habitatges habituals en un número limitat de dies l’any, com fan altres països. (813 vots)

Exigir a la Generalitat l’increment de la taxa turística, la cessió de la seva gestió i recaptació a l’Ajuntament, i aplicar-la de manera heterogènia als barris amb major massificació. (690 vots)

Introduir les cooperatives de consum en la dinamització dels mercats municipals. (557 vots)

Promoure l’esponjament dels equipaments d’interès de la ciutat: posada en marxa d’equipaments d’interès global fora de les zones més saturades en coordinació amb l’Àrea Metropolitana. (519 vots)

Dotar de les eines i coneixements necessaris perquè les petites empreses escalin i facin el pas de petit projecte a gran empresa. (406 vots)

Acostar Barcelona Activa als barris i reforçar els lligams amb els diferents actors de la ciutat. (363 vots)

Crear un consorci de promoció de l’activitat comercial de la ciutat que promogui la cooperació empresarial, la promoció i digitalització del comerç i que impulsi la formació. (296 vots)

Revisar el PEUAT: modificar els punts potencialment il·legals i els punts que preocupen al sector i no incideixen en la reducció de la saturació d’alguns barris. (118 vots)

Ciutats intel·ligents, recerca i innovació

Recuperar els edificis i terrenys de l’Estat al front marítim per a la creació d’una xarxa de centres de recerca i innovació que faci de contrapès al monopoli turístic de la zona i visualitzi el conflicte amb l’ocupació per part de l’Estat Espanyol. (1460 vots)

Unir tot el front litoral, inclosa tota la xarxa de centres de recerca i innovació, amb una nova línia de tren lleuger que trenqui el monopoli de RENFE i descongestioni la xarxa ferroviària local; connectar el Parc de la Ciutadella amb la platja. (1187 vots)

Emprendre iniciatives per augmentar la sobirania tecnològica dels ciutadans, de l'administració i de les seves relacions: explorar el potencial de la tecnologia blockchain per desenvolupar un sistema de vot telemàtic descentralitzat. (965 vots)

Crear un centre de recerca dedicat a la innovació urbana en col·laboració amb institucions locals i internacionals, com a punta de llança d'una governança basada en l’experimentació, la participació i la transparència. (693 vots)

Obrir la fibra òptica de l'Ajuntament a la ciutat perquè sigui una xarxa neutra que pugui ser aprofitada de manera descentralitzada i en igualtat de condicions. (678 vots)

Atorgar ajudes als investigadors finalistes però que no hagin estat premiats per l’European Research Council. (348 vots)

Crear un banc de proves urbà a diversos barris de la ciutat, segons les necessitats econòmiques i de benestar, i les seves potencialitats, començant per la Barceloneta en usos de gestió del turisme, la seguretat i la qualitat de l’aire. (292 vots)

Aprovar un programa municipal de transferència tecnològica que promogui el salt dels investigadors barcelonins al mercat empresarial. (230 vots)

Implementar programes de compra pública d’innovació per muscular el mercat de la innovació tecnològica i obtenir serveis de més qualitat pels ciutadans. (202 vots)

Redefinir el rol dels ateneus de fabricació comptant amb el lideratge del Fab Lab Barcelona, que té una visió estratègica alineada amb els models urbans, tecnològics i econòmics del segle XXI. (103 vots)

Medi ambient i fauna urbana

Crear una oficina d’ajut a la transició energètica que es dediqui a impulsar, facilitar i multiplicar les iniciatives de canvi de model energètic i a assessor els ciutadans que vulguin fer el pas a les renovable. (1218 vots)

Aplicar un nou paisatgisme urbà que creï espais públics en relació i en consonància a les dades mesurades i amb l’objectiu de disminuir la contaminació i mitigar el soroll i les illes de calor. (1026 vots)

Fixar l’objectiu 2040 de ciutat lliure de combustibles fòssils (tant en els usos directes associats a la mobilitat i els usos tèrmics com els indirectes associats al consum elèctric) i de fissió nuclear. (975 vots)

Convertir les ribes dels rius Besòs i Llobregat en espais verds i biodiversos i, alhora, recuperarem els seus Deltes per fer-ne petites reserves naturals. (901 vots)

De la coberta verda a la coberta fèrtil. Fomentar la producció hortícola com a estratègia per aproximar la producció d’aliments a la ciutat i contribuir a l’autosuficiència. (498 vots)

Apostar per un Zoo que abandoni definitivament la visió victoriana de parc d’atraccions i que lideri aquesta transició final cap a un model d’excel·lència internacional en la recerca i la conservació de la biodiversitat. (397 vots)

Implantar sistemes de recollida de residus porta a porta i de pagament per generació. (353 vots)

Gestionar de forma transparent el Centre d’Acollida d’Animals de Barcelona per tal que es puguin conèixer les estadístiques d’entrades i sortides, de benestar animal, revisions veterinàries... I alhora dotar el CAACB d’un comitè científic i ètic extern. (315 vots)

Elaborar un pressupost climàtic per a Barcelona: mostra un límit màxim de gasos amb efecte d'hivernacle que es poden emetre. (263 vots)

Dotar el Zoo d’una visió integral a partir d’aprofundir en les sinèrgies i els acords de col·laboració amb els centres de recuperació de fauna de Catalunya i internacionals per tal d’evitar redundàncies i aprofitar l’especialització d’institucions de referència. (214 vots)

Seguretat

Impulsar el Model Integrat de Policia Intel·ligent: basat en les noves tecnologies permetrà analitzar les reaccions policials a cada zona, ser més transparents i eficients, visualitzar problemes crònics, rendir comptes i treballar des de la proximitat. (2002 vots)

Descentralitzar el model de seguretat i traslladar la diagnosi de les diferents problemàtiques als barris i districtes perquè l’Ajuntament pugui donar-hi resposta de forma més eficient. (1201 vots)

Millorar la il·luminació als carrers, estretament relacionada a la reducció del crim i a la sensació de seguretat. (903 vots)

Aprofundir en la coordinació de la Guàrdia Urbana amb els altres serveis públics de seguretat, tant Mossos d’Esquadra com la policia portuària. (553 vots)

Ampliar la capacitat d’acció de la Guàrdia Urbana, aprofitant que a la ciutat de Barcelona hi ha més agents de la Guàrdia Urbana que dels Mossos d’Esquadra. (534 vots)

Impulsar noves convocatòries de places per augmentar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana en els barris amb necessitats més urgents seguint la proporció de població i nombre d’incidències. (334 vots)

Reforçar les unitats de mediació de la Guàrdia Urbana. (226 vots)

Establir eines de coordinació real amb les diferents policies municipals de l’Àrea Metropolitana. (178 vots)

Crear la unitat d’investigació de la Guàrdia Urbana, perquè aquesta tasca no depengui únicament dels Mossos, aprofitant el seu coneixement de la ciutat. (158 vots)

Crear una nova unitat de la Guàrdia Urbana encarregada de mantenir la qualitat tecnològica del cos i d’estar amatent a les innovacions al sector. (71 vots)

Cultura i esports

Abandonar el model de faraonisme i propaganda de grans equipaments culturals i apostar per detectar les mancances i necessitats concretes a cada barri. (1492 vots)

Crear un servei de llengua a l’Ajuntament propi que vetlli pel bon ús del català. (1095 vots)

Potenciar el moviment cultural entre barris i estendre la influència cultural de la ciutat cap a l’àrea metropolitana. Apostar per les relacions entre ciutats amb projectes conjunts. (717 vots)

Establir un acord amb 100 ciutats del món per impulsar la setmana del cinema en català: es projectaran pel·lícules creades a Catalunya com a eina de promoció i difusió del cinema català. (665 vots)

Potenciar el model de cogestió cívica dels equipaments esportius de titularitat municipal prioritzant els projectes de mitja durada que potenciïn la integració, la participació veïnal i la qualitat de la formació esportiva. (561 vots)

Cal millorar el transport fins al MNAC i la Fundació Miró per a potenciar-ne l’accés del públic. Proposem l’accés gratuït pels ciutadans de Barcelona als espais museístics municipals. (442 vots)

Crear un teatre municipal, itinerant, que doni projecció a les companyies municipals. Combinar l’oferta de teatre català amb un programa de companyies de teatre itinerant d’arreu del món. (438 vots)

Cada biblioteca municipal paga el sou a un creador durant un any i el creador retorna la inversió amb diversos formats: xerrades, guies lectores, prescripció, entrega d’obra, organització d’actes... (290 vots)

Crear el dia dels Jocs de Taula. Des de l’Ajuntament estendrem la cultura del joc presencial a l’escola, capacitant als mestres en l’ús correcte del joc de taula dins les activitats culturals com s’ha fet amb l’esport. (262 vots)

Crear la Copa de barris de Barcelona en consens amb la Federació Catalana de Futbol: una competició esportiva tant pels equips femenins com masculins només per a clubs de barri. (180 vots)

Participació i transparència

Incorporar el referèndum com a eina normal de presa de decisions en polítiques de gran impacte a la ciutat, i treballar sobre el model d’experimentació-avaluació-referèndum per a prendre decisions col·lectives. (2787 vots)

En el si de la candidatura, crear un apartat al web per tal de poder fer un seguiment del compliment del programa electoral, proposta a proposta, al llarg de tot el mandat (685 vots)

Aprovar un nou acord de transparència de les aportacions econòmiques als grups municipals i la seva justificació, que obligui als partits, en cas de rebre’n part, a portar una comptabilitat separada de la seva despesa. (616 vots)

Promoure la iniciativa ciutadana a l’hora d’impulsar processos participatius, consultes i modificacions normatives, com a eina de fiscalització i de promoció d’alternatives a l’acció de Govern. (543 vots)

Experimentar amb formes de democràcia directa en la presa de decisions del grup municipal de Barcelona és Capital – Primàries, avaluant-ne resultats i corregint el model per garantir la implicació popular. (515 vots)

Democratitzar l’Àrea Metropolitana, aplicant amb urgència mesures de transparència i participació, per obrir-la a la ciutadania. (293 vots)

Fomentar la relació electrònica entre ciutadania i Ajuntament, acompanyat d'un programa d'atenció a aquelles persones que tenen un nivell baix de competències digitals. (267 vots)

Millorar els processos participatius millorant l’organització interna de l’Ajuntament, exigint sempre una fase deliberativa real i explicant el retorn de cada aportació. (220 vots)

Millorar la carpeta del ciutadà per tal que es pugui conèixer l'estat de la tramitació de les sol·licituds i peticions presentades de manera actualitzada. (162 vots)

Avaluar el compliment de les obligacions de publicitat activa de tot el sector públic de l’Ajuntament imposades per la Llei de transparència, i promoure l’increment d’aquestes obligacions (51 vots)